สัญญาขายฝากที่ดิน

สัญญา ขายฝากที่ดิน

5 ข้อควรรู้จุดสำคัญ ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดิน

การขายฝากต่างกับการจำนอง ตรงที่การขายฝากทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ คือ การขายทรัพย์สินที่กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อทันที ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนเอาทรัพย์คืนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าเลยเวลาไปแม้แต่วันเดียว ผู้รับขายฝากหรือผู้รับซื้อฝากยึดทรัพย์สินที่ไปฝากขายได้ทันที โดยไม่ต้องให้ศาลสั่ง ขายฝากตามกฎหมายใหม่ หมายความเฉพาะถึง การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นการขายฝากชนิดอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในความหมายของกฎหมายฉบับนี้ “เกษตรกรรม” หมายความว่า การทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำและกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ “ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการงานด้วยหรือไม่ก็ตาม การขายฝากต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยหนังสือขายฝากอย่างน้อยต้องมีชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝากราคาที่ขายฝาก จำนวนสินไถ่(จำนวนเงินที่จะไถ่) วันที่ขายฝาก และกำหนดวันที่ครบกำหนดไถ่ ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการไม่ครบถ้วนไม่ได้ และข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ เป็นโมฆะ   ประเด็นที่เจ้าหนี้ผู้รับซื้อฝากที่ดินต้องรู้ **1. “เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ต่อปี” จำนวนสินไถ่จะกำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่ ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้รับซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชำระแล้ว   […]

5 ข้อควรรู้จุดสำคัญ ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดิน Read More »

สัญญาขายฝาก ที่ดิน

เงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้ทำ สัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ

สัญญาขายฝาก ที่ดินนั้นเป็นรูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก แต่อีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญคือ การจดทะเบียนทำนิติกรรมขายฝากที่ดินนั้น เราต้องรู้ว่าต้องทำที่ไหนและสำคัญอย่างไร จะมีผลเป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ   อ่านเพิ่มเติม 5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง   เงื่อนไขการ ทำสัญญาขายฝาก !!  การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน? ในการทำสัญญาขายฝากนั้น สิ่งแรกที่เราต้องศึกษาเลยก็คือ “ข้อกำหนด” และ “เงื่อนไข” เกี่ยวกับการขายฝาก หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำ ณ สำนักงานที่ดิน เท่านั้น  มิเช่นนั้นจะถือว่าสัญญาขายฝากที่ดินฉบับนั้นเป็นโมฆะ    สัญญาขายฝาก ที่ดิน ต้องระบุอะไรบ้าง สัญญาขายฝากที่ดิน จะต้องระบุชื่อและที่อยู่คู่สัญญา สัญญาขายฝากที่ดิน มีการแจกแจงรายการและลักษณะแห่งทรัพย์สิน ที่ดินที่จะขายฝาก สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีการแจกแจงราคาที่ขายฝาก สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีจำนวนสินไถ่ สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องระบุวันที่ขายฝากและวันที่ครบกำหนดไถ่ ข้อควรรู้ในการเซ็นสัญญาขายฝากที่ดิน !! การทำสัญญาขายฝากที่ดินนั้นต้องงทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ณ กรมที่ดินเท่านั้นในวันที่ทำสัญญา “ผู้ขายฝาก” จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ “ผู้ซื้อฝาก”

เงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้ทำ สัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ Read More »

สัญญาขายฝากที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร และต้องระบุอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร สัญญาขายฝากที่ดิน คือ การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัยนั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายขายฝาก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาขายฝาก พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 https://www.dol.go.th/Documents/law/law6206.pdf   ส่วนผู้ซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก เครดิตจาก https://www.ddproperty.com สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องกระทำที่ไหน การขายฝากที่ดินก็คือเรื่องของการทำสัญญาขายฝาก ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญสำหรับจดทะเบียนว่า เป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน แต่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตกลงกัน สัญญาขายฝากที่ดิน ระบุอะไรบ้าง การทำสัญญาขายฝากที่ดิน กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร และต้องระบุอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ Read More »

Scroll to Top