ดอกเบี้ย ขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน คิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร กฏหมายกำหนดไว้อย่างไร

ขายฝากที่ดินคืออะไร การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน ซึ่งหลายคนอาจกลัวว่าจะโดนโกงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ความเป็นจริงแล้วการขายฝากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากผู้ขายฝากที่ดินเลือกใช้บริการขายฝากที่ดินกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น สัญญาขายฝากมีการระบุข้อตกลงต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ ขายฝากที่ดิน คืออะไร ต่างจากจำนองอย่างไร ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก ราคาที่ขายฝาก จำนวนสินไถ่ (ดอกเบี้ยขายฝากตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน 15% ต่อปี) กำหนดวันครบกำหนดไถ่ (ไม่เกิน 10 ปี) ผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตกลงกัน กฎหมายกำหนดอัตราดอกเบี้ยขายฝากที่ดินเท่าไหร่? และไม่เกินเท่าไหร่ ตามกฎหมายขายฝาก จำนวนสินไถ่จะกำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี ของราคาขายฝากที่แท้จริง คำนวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่   อ้างอิง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499 “ สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้กำหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก” “ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกิน อัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี” เครดิตข้อมูล https://www.smartfinn.co.th/article/what-is-the-difference-of-redemption-pawn  

ขายฝากที่ดิน คิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร กฏหมายกำหนดไว้อย่างไร Read More »

ขายฝากที่ดิน กรรมสิทธิ์

กรรม สิทธิ์ไถ่ถอน และ การครอบครอง สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ ขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน มีหลายเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและต้องรอบครอบอย่างมาก ในการทำขายฝากที่ดิน  หนึ่งในน้ันก็คือ เรื่อง สิทธิ์ครอบครอง และ การไถ่ถอน เพราะหลายปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากความไม่เข้าใจในการทำสัญญา ที่มีความแตกต่างจากการทำจำนอง  ทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินได้เมื่อเลยระยะเวลากำหนด เพราะอาจจะคิดว่า ต้องทำที่กรมที่ดินอย่างเดียวเท่านั้น   แต่แท้จริงแล้ว สิทธิ์นั้นเป็นอย่างไรมาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อใด หลังจากทำสัญญาขายฝากที่ดิน ความรู้เพิ่มเติม ขายฝากที่ดิน คืออะไร ต่างจากจำนองที่ดินอย่างไร เรามีคำตอบ ขายฝากที่ดิน คืออะไร การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน ซึ่งหลายคนอาจกลัวว่าจะโดนโกงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ความเป็นจริงแล้วการขายฝากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากผู้ขายฝากที่ดินเลือกใช้บริการขายฝากที่ดินกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น กรรมสิทธิ์ ในสัญญาขายฝากที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดิน  เป็นของผู้ซื้อทันที ในวันที่ทำสัญญาและจดทะเบียน   ผู้ขายยังคงมีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ตามเดิม และมีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด ข้อควรระวัง คือ เรื่องระยะเวลาไถ่ถอน เพราะมีเกินระยะเวลาไถ่ถอน  เพราะสิทธิ์ในการครอบครองได้เป็นของผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ทำสัญญาที่กรมที่ดินแล้ว  และเกินกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน สิ่งที่ควรรู้ ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดิน 1. ผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อฝากทันที ในวันที่ทำสัญญา 2. การทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ณ กรมที่ดิน

กรรม สิทธิ์ไถ่ถอน และ การครอบครอง สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ ขายฝากที่ดิน Read More »

ขายฝากที่ดิน การไถ่ถอนมีค่าธรรมเนียมอย่างไร

ไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร

การทำขายฝากต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สำนักงานที่ดิน เสมือนว่าเป็นการซื้อขายกันปกติ แต่ผู้ขายฝากหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้ และทำให้เจ้าของทรัพย์ที่มาทราบทีหลัง ไม่ทราบกับค่าใช้จ่ายที่ทีเพิ่มขึ้นมา ค่าใช้จ่ายในการ ไถ่ถอนขายฝากนั้นมีอะไรบ้าง การไถ่ถอนขายฝาก เปรียบเสมือน “การซื้อกลับ” แต่เป็นการซื้อกลับภายในระยะเวลาสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนเหมือนกับการซื้อขายโดยทั่วไปตามปกติเช่นกัน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดินอีกครั้ง ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายการ ไถ่ถอนขายฝาก ค่าธรรมเนียม – แปลงละ 50 บาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – คำนวณตามระยะเวลาถือครอง ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร นับตั้งแต่วันที่ได้ทำสัญญาขายฝากจนถึงวันที่จดทะเบียนไถ่ถอนขายฝาก อากรแสตมป์ – ร้อยละ 50 สตางค์ (0.50%) โดยคำนวณจากราคาที่จดทะเบียนขายฝาก หรือ ราคาประเมินจากกรมที่ดินในขณะนั้น แล้วแต่ว่าราคาใดมากกว่า อ้างอิง : หนังสือจากทางส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีอากร การจดทะเบียนไถ่ถอนจากการขายฝาก ค่าใช้จ่ายการ ไถ่ถอนจำนอง ค่าคำขอจดทะเบียน – แปลงละ 5 บาท ค่าจดทะเบียนประเภทไม่มีทุนทรัพย์ – แปลงละ 50 บาท **หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพยาน, ค่ามอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ)

ไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร Read More »

ขายฝากที่ดิน กฏหมายใหม่

ขายฝากที่ดิน อัพเดทกฏหมายปี 2566 จ่ายหนี้ตามสัญญาครบ รับกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนทันที

กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 และ “ฉบับที่ 2” พ.ศ. 2566 ผู้ขายฝากชำระหนี้-วางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินครบแล้ว ถ้าผู้ซื้อฝากไม่มาติดต่อ-มาแต่ไม่นำเอกสารสิทธิมาด้วยภายใน 30 วัน ออก “ใบแทนเอกสารสิทธิ” ให้แก่ผู้ขายฝากได้ทันที กฎหมายขายฝาก ฉบับที่ 2 ปี 2566 เรื่องการวางทรัพย์ ไถ่ถอนขายฝาก เพื่อปิดช่องว่างกฎหมายขายฝากในอดีต จึงมีประกาศราชกิจจานุเบกษาโดยกรมที่ดินออกระเบียบใหม่ ว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ เพื่อให้การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9

ขายฝากที่ดิน อัพเดทกฏหมายปี 2566 จ่ายหนี้ตามสัญญาครบ รับกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนทันที Read More »

ขายฝากที่ดิน

เอกสารที่ใช้ในการขายฝากที่ดิน และ อัตราภาษี ณ ที่ทำการที่ดินมีอะไรบ้าง

การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน  โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากที่ดิน โฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ในบทความนี้มีมาอัพเดทค่าธรรมเนียม การขายฝากที่ดิน ปี 2566 ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์) ค่าภาษีเงินได้หัก

เอกสารที่ใช้ในการขายฝากที่ดิน และ อัตราภาษี ณ ที่ทำการที่ดินมีอะไรบ้าง Read More »

สัญญาขายฝาก

ขายฝากที่ดิน ต่ออายุสัญญาเพิ่มได้หรือไม่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี ก่อนถึงวันครบกำหนดสัญญาผู้ซื้อฝากจะทำการแจ้งรายละเอียดการไถ่ถอนสัญญาขายฝากที่ดินไปทางไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องบอกล่วงหน้า 3 – 6 เดือน หากผู้ซื้อฝากไม่ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือน สิทธิ์ในการต่อระยะเวลาการไถ่ถอนก็จะเลื่อนไป 6 เดือนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อครบกำหนดตามที่สัญญาขายฝากระบุ ผู้ขายฝากต้องมาไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่มาไถ่ถอนโฉนดที่ดินทรัพย์สินที่ทำการขายฝากก็ตกเป็นของผู้ซื้อฝากโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ซื้อฝากไม่ต้องมาฟ้องร้องเลย เครดิตข้อมูลจาก https://www.smartfinn.co.th   การต่อสัญญาขายฝากที่ดินขึ้นอยู่กับผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากที่ทำสัญญาด้วยกันตั้งแต่แรก โดยกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าผู้ขายฝากสามารถขยายสัญญาได้ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปีนับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาขายฝาก จะต้องไม่เกิน 10 ปี เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ขายฝาก ทั้งนี้การขยายสัญญาก็จะทำให้ผู้ซื้อฝากได้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน  

ขายฝากที่ดิน ต่ออายุสัญญาเพิ่มได้หรือไม่ Read More »

กฏหมายขายฝากที่ดิน การไถ่ถอน

ขายฝากที่ดิน เมื่อผู้ขายฝากจ่ายครบตามสัญญาครบแล้วกรรมสิทธิ์อย่างไร

“ขายฝากที่ดิน 2566” ขายฝากที่ดิน กฎหมายใหม่ กฎหมายขายฝาก 2566 ขายฝากที่ดิน สัญญาขายฝากที่ดิน กฎหมายขายฝากที่ดิน ล่าสุด คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัปเดตกฎใหม่ ผู้ขายฝากจ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที ไม่คืนโฉนดออกใบแทนให้ใหม่ได้เลย “ขายฝากที่ดิน 2566” อัปเดตกฎใหม่ ผู้ขายฝากจ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที แม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนด   กรมที่ดินได้ปรับปรุงข้อ 9 แห่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการวางทรัพย์สินไถ่ฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก ‘ต่อไปนี้ ผู้ขายฝากที่จ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้วจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที่ แม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนด’   โดยสรุปขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่ หรือวางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ซื้อฝากให้มารับเงิน + นำเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) มาจดทะเบียนไถ่จากการขายฝาก ถ้าผู้ซื้อฝากไม่มาติดต่อ หรือมาแต่ไม่เอาเอกสิทธิ์มาด้วยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เจ้าพนักงานจะออกใบแทนเอกสารสิทธิ์ให้แก่ผู้ขายฝากทันที ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.topnews.co.th/news/719819

ขายฝากที่ดิน เมื่อผู้ขายฝากจ่ายครบตามสัญญาครบแล้วกรรมสิทธิ์อย่างไร Read More »

ค่าธรรมเนียม ขายฝากที่ดิน

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ปี 2566 เรามีมาฝาก

การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน  โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น  ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการทำ ในบทความนี้มีมาอัพเดทค่าธรรมเนียม การขายฝากที่ดิน ปี 2566 ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์) ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร   กรณีนิติบุคคล ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ปี 2566 เรามีมาฝาก Read More »

ขายฝากที่ดิน

ข้อจุดสำคัญน่ารู้ ก่อนการไถ่ถอน ขายฝากที่ดิน

ระยะเวลาไถ่ถอนขายฝากที่ดิน สัญญาขายฝากจะกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ได้ และถ้าหากเกินเวลาไถ่ถอน ผู้ขายฝากประสงค์จะซื้อคืนต้องเจรจาราคากับผู้ซื้อฝาก โดยปกติแล้วในขั้นตอนการทำสัญญาขายฝาก จะมีการระบุวันครบกำหนดไถ่ถอนขายฝากไว้แล้วในสัญญา ตลอดจนจำนวนสินไถ่พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 % ขั้นตอนการไถ่ถอนที่ดิน ตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2562 ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับซื้อฝาก ทำหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขายฝากทราบล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน โดยระบุวันครบกำหนดไถ่คืน จำนวนเงินที่ต้องไถ่คืน สถานที่ไถ่คืน และผู้รับไถ่คืน พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝาก ถ้าผู้รับซื้อฝากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้นี้ จะถือว่ากำหนดไถ่คืน หรือกำหนดชำระหนี้ขยายออกไปอีก 6 เดือน โดยอัตโนมัติ นับแต่วันครบกำหนดไถ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก อ่านเพิ่มเติม เครดิตข้อมูล https://www.smartfinn.co.th/article/how-to-redeem-redemption อ่านบทความแนะนำ 5 ข้อควรรู้จุดสำคัญ ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดิน ก่อนครบกำหนด 3-6 เดือน ผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนให้ผู้ขายฝากทราบ   พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562

ข้อจุดสำคัญน่ารู้ ก่อนการไถ่ถอน ขายฝากที่ดิน Read More »

สัญญา ขายฝากที่ดิน

5 ข้อควรรู้จุดสำคัญ ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดิน

การขายฝากต่างกับการจำนอง ตรงที่การขายฝากทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ คือ การขายทรัพย์สินที่กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อทันที ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนเอาทรัพย์คืนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าเลยเวลาไปแม้แต่วันเดียว ผู้รับขายฝากหรือผู้รับซื้อฝากยึดทรัพย์สินที่ไปฝากขายได้ทันที โดยไม่ต้องให้ศาลสั่ง ขายฝากตามกฎหมายใหม่ หมายความเฉพาะถึง การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้นการขายฝากชนิดอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในความหมายของกฎหมายฉบับนี้ “เกษตรกรรม” หมายความว่า การทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำและกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ “ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการงานด้วยหรือไม่ก็ตาม การขายฝากต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยหนังสือขายฝากอย่างน้อยต้องมีชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝากราคาที่ขายฝาก จำนวนสินไถ่(จำนวนเงินที่จะไถ่) วันที่ขายฝาก และกำหนดวันที่ครบกำหนดไถ่ ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการไม่ครบถ้วนไม่ได้ และข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ เป็นโมฆะ   ประเด็นที่เจ้าหนี้ผู้รับซื้อฝากที่ดินต้องรู้ **1. “เรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ต่อปี” จำนวนสินไถ่จะกำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่ ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้รับซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชำระแล้ว  

5 ข้อควรรู้จุดสำคัญ ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดิน Read More »

Scroll to Top