5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

ขายฝากที่ดิน เป็นอีกหนึ่งช่องทางตัวช่วยแปลงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เป็นเงินที่สามารถทำได้โดยโฉนดที่ดินผืนนั้นต้องไม่ติดภาระกับธนาคารหรือบุคคล และข้อตกลงขายฝากที่ดินกับบริษัทฯ กำหนดให้ระยะเวลาไถ่คืนที่ดินนั้น  ซึ่งกระบวนการวิธีขายฝากมี 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในบทความนี้มีคำตอบ

 

ขายฝากที่ดินคือ อะไร และมีกี่ขั้นตอน

รูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

 5 ขั้นตอน ขายฝากที่ดิน

5 ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

1.ประเมินราคาที่ดินที่ต้องการขายฝาก

ผู้รับซื้อฝาก  ทำการประเมินราคาที่ดิน ตีราคาที่ต้องการตกลงกับผู้ขายฝาก

2.ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก

ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำหนักงานที่ดิน  หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว

3.ผู้ขายฝากได้รับเงิน

หลังจากจดทะเบียนทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขายฝากได้รับเงิน

4.ผู้รับซื้อกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย

ผู้รับซื้อจะกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย ให้ผู้ขายฝาก ได้ไม่เกิน 15% ต่อปี

5.ชำระดอกเบี้ย จนครบเวลาไถ่ถอน

ผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตามที่กำหนด  จนครบระยะเวลาไถ่ถอน  และสามารถไถ่ถอนคืนได้ ณ สำนักงานที่ดิน

 

Scroll to Top