October 2023

ขายฝากที่ดิน

เอกสารที่ใช้ในการขายฝากที่ดิน และ อัตราภาษี ณ ที่ทำการที่ดินมีอะไรบ้าง

การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน  โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากที่ดิน โฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ในบทความนี้มีมาอัพเดทค่าธรรมเนียม การขายฝากที่ดิน ปี 2566 ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์) ค่าภาษีเงินได้หัก […]

เอกสารที่ใช้ในการขายฝากที่ดิน และ อัตราภาษี ณ ที่ทำการที่ดินมีอะไรบ้าง Read More »

สัญญาขายฝาก

ขายฝากที่ดิน ต่ออายุสัญญาเพิ่มได้หรือไม่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี ก่อนถึงวันครบกำหนดสัญญาผู้ซื้อฝากจะทำการแจ้งรายละเอียดการไถ่ถอนสัญญาขายฝากที่ดินไปทางไปรษณีย์ ซึ่งจะต้องบอกล่วงหน้า 3 – 6 เดือน หากผู้ซื้อฝากไม่ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือน สิทธิ์ในการต่อระยะเวลาการไถ่ถอนก็จะเลื่อนไป 6 เดือนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อครบกำหนดตามที่สัญญาขายฝากระบุ ผู้ขายฝากต้องมาไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่มาไถ่ถอนโฉนดที่ดินทรัพย์สินที่ทำการขายฝากก็ตกเป็นของผู้ซื้อฝากโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ซื้อฝากไม่ต้องมาฟ้องร้องเลย เครดิตข้อมูลจาก https://www.smartfinn.co.th   การต่อสัญญาขายฝากที่ดินขึ้นอยู่กับผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากที่ทำสัญญาด้วยกันตั้งแต่แรก โดยกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าผู้ขายฝากสามารถขยายสัญญาได้ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปีนับตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญาขายฝาก จะต้องไม่เกิน 10 ปี เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ขายฝาก ทั้งนี้การขยายสัญญาก็จะทำให้ผู้ซื้อฝากได้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน  

ขายฝากที่ดิน ต่ออายุสัญญาเพิ่มได้หรือไม่ Read More »

กฏหมายขายฝากที่ดิน การไถ่ถอน

ขายฝากที่ดิน เมื่อผู้ขายฝากจ่ายครบตามสัญญาครบแล้วกรรมสิทธิ์อย่างไร

“ขายฝากที่ดิน 2566” ขายฝากที่ดิน กฎหมายใหม่ กฎหมายขายฝาก 2566 ขายฝากที่ดิน สัญญาขายฝากที่ดิน กฎหมายขายฝากที่ดิน ล่าสุด คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัปเดตกฎใหม่ ผู้ขายฝากจ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที ไม่คืนโฉนดออกใบแทนให้ใหม่ได้เลย “ขายฝากที่ดิน 2566” อัปเดตกฎใหม่ ผู้ขายฝากจ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที แม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนด   กรมที่ดินได้ปรับปรุงข้อ 9 แห่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการวางทรัพย์สินไถ่ฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก ‘ต่อไปนี้ ผู้ขายฝากที่จ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้วจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที่ แม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนด’   โดยสรุปขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้ ผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่ หรือวางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ซื้อฝากให้มารับเงิน + นำเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) มาจดทะเบียนไถ่จากการขายฝาก ถ้าผู้ซื้อฝากไม่มาติดต่อ หรือมาแต่ไม่เอาเอกสิทธิ์มาด้วยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เจ้าพนักงานจะออกใบแทนเอกสารสิทธิ์ให้แก่ผู้ขายฝากทันที ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.topnews.co.th/news/719819

ขายฝากที่ดิน เมื่อผู้ขายฝากจ่ายครบตามสัญญาครบแล้วกรรมสิทธิ์อย่างไร Read More »

ค่าธรรมเนียม ขายฝากที่ดิน

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ปี 2566 เรามีมาฝาก

การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน  โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น  ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการทำ ในบทความนี้มีมาอัพเดทค่าธรรมเนียม การขายฝากที่ดิน ปี 2566 ดังนี้ กรณีบุคคลธรรมดา ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์) ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร   กรณีนิติบุคคล ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมขายฝากที่ดิน ปี 2566 เรามีมาฝาก Read More »

Scroll to Top