August 2023

สัญญาขายฝาก ที่ดิน

เงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้ทำ สัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ

สัญญาขายฝาก ที่ดินนั้นเป็นรูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก แต่อีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญคือ การจดทะเบียนทำนิติกรรมขายฝากที่ดินนั้น เราต้องรู้ว่าต้องทำที่ไหนและสำคัญอย่างไร จะมีผลเป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ   อ่านเพิ่มเติม 5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง   เงื่อนไขการ ทำสัญญาขายฝาก !!  การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน? ในการทำสัญญาขายฝากนั้น สิ่งแรกที่เราต้องศึกษาเลยก็คือ “ข้อกำหนด” และ “เงื่อนไข” เกี่ยวกับการขายฝาก หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำ ณ สำนักงานที่ดิน เท่านั้น  มิเช่นนั้นจะถือว่าสัญญาขายฝากที่ดินฉบับนั้นเป็นโมฆะ    สัญญาขายฝาก ที่ดิน ต้องระบุอะไรบ้าง สัญญาขายฝากที่ดิน จะต้องระบุชื่อและที่อยู่คู่สัญญา สัญญาขายฝากที่ดิน มีการแจกแจงรายการและลักษณะแห่งทรัพย์สิน ที่ดินที่จะขายฝาก สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีการแจกแจงราคาที่ขายฝาก สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีจำนวนสินไถ่ สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องระบุวันที่ขายฝากและวันที่ครบกำหนดไถ่ ข้อควรรู้ในการเซ็นสัญญาขายฝากที่ดิน !! การทำสัญญาขายฝากที่ดินนั้นต้องงทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ณ กรมที่ดินเท่านั้นในวันที่ทำสัญญา “ผู้ขายฝาก” จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ “ผู้ซื้อฝาก” […]

เงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้ทำ สัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ Read More »

ค่าธรรมเนียม ขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดินมี ค่าธรรมเนียม !! อะไรบ้าง มาอัพเดทกันที่นี่มีคำตอบ

หลายคนยังสงสัย ขายฝากที่ดินนั้นต้องเสีย ค่าธรรมเนียม อะไรบ้าง หลังจากได้ตกลงราคาขายฝากที่ดินกันแล้ว เพราะขายฝากที่ดินต้องทำสัญญาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินจึงทำให้ต้องมีค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรม เรามาอัพเดทกันว่าปีนี้ 2566 มีอัตราค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง จะได้จัดเตรียมก่อนไปทำสัญญา เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากที่ดิน โฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม ขายฝากที่ดิน มีอะไรบ้าง กรณีบุคคลธรรมดา ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์) ค่าภาษีเงินได้หัก

ขายฝากที่ดินมี ค่าธรรมเนียม !! อะไรบ้าง มาอัพเดทกันที่นี่มีคำตอบ Read More »

สัญญาขายฝากที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร และต้องระบุอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร สัญญาขายฝากที่ดิน คือ การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัยนั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายขายฝาก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาขายฝาก พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 https://www.dol.go.th/Documents/law/law6206.pdf   ส่วนผู้ซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก เครดิตจาก https://www.ddproperty.com สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องกระทำที่ไหน การขายฝากที่ดินก็คือเรื่องของการทำสัญญาขายฝาก ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญสำหรับจดทะเบียนว่า เป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน แต่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตกลงกัน สัญญาขายฝากที่ดิน ระบุอะไรบ้าง การทำสัญญาขายฝากที่ดิน กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร และต้องระบุอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ Read More »

ขั้นตอนชายฝากที่ดิน

5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

ขายฝากที่ดิน เป็นอีกหนึ่งช่องทางตัวช่วยแปลงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เป็นเงินที่สามารถทำได้โดยโฉนดที่ดินผืนนั้นต้องไม่ติดภาระกับธนาคารหรือบุคคล และข้อตกลงขายฝากที่ดินกับบริษัทฯ กำหนดให้ระยะเวลาไถ่คืนที่ดินนั้น  ซึ่งกระบวนการวิธีขายฝากมี 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในบทความนี้มีคำตอบ   ขายฝากที่ดินคือ อะไร และมีกี่ขั้นตอน รูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก แนะนำบทความ ขายฝากที่ดิน คืออะไร ต่างจากจำนองที่ดินอย่างไร เรามีคำตอบ 5 ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน เครดิตจาก https://www.sansiri.com/content/view/  1.ประเมินราคาที่ดินที่ต้องการขายฝาก ผู้รับซื้อฝาก  ทำการประเมินราคาที่ดิน ตีราคาที่ต้องการตกลงกับผู้ขายฝาก 2.ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำหนักงานที่ดิน  หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว 3.ผู้ขายฝากได้รับเงิน หลังจากจดทะเบียนทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขายฝากได้รับเงิน 4.ผู้รับซื้อกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย ผู้รับซื้อจะกำหนดอัตรา

5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ Read More »

Scroll to Top