ขายฝากที่ดิน เมื่อผู้ขายฝากจ่ายครบตามสัญญาครบแล้วกรรมสิทธิ์อย่างไร

“ขายฝากที่ดิน 2566” ขายฝากที่ดิน กฎหมายใหม่ กฎหมายขายฝาก 2566 ขายฝากที่ดิน สัญญาขายฝากที่ดิน กฎหมายขายฝากที่ดิน ล่าสุด คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัปเดตกฎใหม่ ผู้ขายฝากจ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที ไม่คืนโฉนดออกใบแทนให้ใหม่ได้เลย

“ขายฝากที่ดิน 2566” อัปเดตกฎใหม่ ผู้ขายฝากจ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที แม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนด

 

กรมที่ดินได้ปรับปรุงข้อ 9 แห่งระเบียบกรมที่ดิน

ว่าด้วยการวางทรัพย์สินไถ่ฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการทำสัญญาขายฝาก ‘ต่อไปนี้ ผู้ขายฝากที่จ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้วจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที่ แม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนด’

 

โดยสรุปขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

  • ผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่ หรือวางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดิน
  • เจ้าพนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ซื้อฝากให้มารับเงิน + นำเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) มาจดทะเบียนไถ่จากการขายฝาก
  • ถ้าผู้ซื้อฝากไม่มาติดต่อ หรือมาแต่ไม่เอาเอกสิทธิ์มาด้วยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  • เจ้าพนักงานจะออกใบแทนเอกสารสิทธิ์ให้แก่ผู้ขายฝากทันที

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.topnews.co.th/news/719819

Scroll to Top