ขายฝากที่ดิน อัพเดทกฏหมายปี 2566 จ่ายหนี้ตามสัญญาครบ รับกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนทันที

กฎหมายขายฝากฉบับใหม่ หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 และ “ฉบับที่ 2” พ.ศ. 2566 ผู้ขายฝากชำระหนี้-วางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินครบแล้ว ถ้าผู้ซื้อฝากไม่มาติดต่อ-มาแต่ไม่นำเอกสารสิทธิมาด้วยภายใน 30 วัน ออก “ใบแทนเอกสารสิทธิ” ให้แก่ผู้ขายฝากได้ทันที

กฎหมายขายฝาก ฉบับที่ 2 ปี 2566 เรื่องการวางทรัพย์ ไถ่ถอนขายฝาก

เพื่อปิดช่องว่างกฎหมายขายฝากในอดีต จึงมีประกาศราชกิจจานุเบกษาโดยกรมที่ดินออกระเบียบใหม่ ว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ เพื่อให้การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9 วรรคสอง แห่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

“เมื่อผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่หรือวางสินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้แล้ว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งรับวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อฝากทราบพร้อมกับให้มารับเงินอันเป็นสินไถ่และนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาจดทะเบียนไถ่จากขายฝากตามข้อ 8 แล้ว หากพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ถือว่าได้รับแจ้งตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แต่ผู้ซื้อฝากไม่มาโดยไม่ติดต่อหรือแจ้งเหตุขัดข้อง หรือมาแต่ไม่ส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ขายฝาก ให้ถือว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมเป็นอันตราย อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกใบแทนเพื่อจดทะเบียนไถ่จากขายฝากให้ผู้ขายฝากได้ ตามนัยมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 17 (1) ทั้งนี้ การดำเนินการออกใบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ”

ดังนั้นโดยสรุป เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหากผู้ขายฝากไม่สามารถติดต่อผู้รับซื้อฝากได้ สามารถวางเงินไถ่ถอนทรัพย์กับสำนักงานที่ดิน และเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้รับเงินไถ่ถอนแล้ว จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับซื้อฝากมารับเงินไถ่ถอนภายใน 30 วัน แต่หากพ้นกำหนดเวลา 30 วัน ผู้รับซื้อฝากยังเพิกเฉย ไม่ติดต่อ หรือ มาแต่ไม่ส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ขายฝาก ทางสำนักงานที่ดินจะดำเนินการออกใบแทนโฉนดใหม่ และดำเนินการ ไถ่ถอนขายฝาก ให้ทันที

 

  • ขอบคุณข้อมูล https://www.prachachat.net/politics/news-1321262
  • ขอบคุณข้อมูล https://www.smartfinn.co.th/article/update-consignment-law

 

Scroll to Top