กรรม สิทธิ์ไถ่ถอน และ การครอบครอง สิ่งที่ต้องรู้สำหรับ ขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน มีหลายเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและต้องรอบครอบอย่างมาก ในการทำขายฝากที่ดิน  หนึ่งในน้ันก็คือ เรื่อง สิทธิ์ครอบครอง และ การไถ่ถอน เพราะหลายปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากความไม่เข้าใจในการทำสัญญา ที่มีความแตกต่างจากการทำจำนอง  ทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินได้เมื่อเลยระยะเวลากำหนด เพราะอาจจะคิดว่า ต้องทำที่กรมที่ดินอย่างเดียวเท่านั้น   แต่แท้จริงแล้ว สิทธิ์นั้นเป็นอย่างไรมาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อใด หลังจากทำสัญญาขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน คืออะไร

การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน ซึ่งหลายคนอาจกลัวว่าจะโดนโกงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ความเป็นจริงแล้วการขายฝากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด หากผู้ขายฝากที่ดินเลือกใช้บริการขายฝากที่ดินกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

กรรมสิทธิ์ ในสัญญาขายฝากที่ดิน

กรรมสิทธิ์ที่ดิน  เป็นของผู้ซื้อทันที ในวันที่ทำสัญญาและจดทะเบียน   ผู้ขายยังคงมีสิทธิ์ในการอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ตามเดิม และมีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อควรระวัง คือ เรื่องระยะเวลาไถ่ถอน เพราะมีเกินระยะเวลาไถ่ถอน  เพราะสิทธิ์ในการครอบครองได้เป็นของผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ทำสัญญาที่กรมที่ดินแล้ว  และเกินกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนทำสัญญาขายฝากที่ดิน

1. ผู้ขายฝากจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อฝากทันที ในวันที่ทำสัญญา
2. การทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ณ กรมที่ดิน เท่านั้น
3. อัตราดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
4. ผู้ขายฝากสามารถไถ่ที่ดินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
5. หากครบสัญญาแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมไถ่คืน สามารถขอต่อสัญญาได้จนกว่าจะครบตามสัญญาหรือกฎหมายกำหนด
6. ระยะเวลาขายฝาก กฎหมายกำหนดสูงสุด 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายรวมถึงที่ดิน และ 3 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์

เดรดิตจข้อมูล

https://www.ddproperty.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-57881

Scroll to Top