ขายฝากที่ดินมี ค่าธรรมเนียม !! อะไรบ้าง มาอัพเดทกันที่นี่มีคำตอบ

หลายคนยังสงสัย ขายฝากที่ดินนั้นต้องเสีย ค่าธรรมเนียม อะไรบ้าง หลังจากได้ตกลงราคาขายฝากที่ดินกันแล้ว เพราะขายฝากที่ดินต้องทำสัญญาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินจึงทำให้ต้องมีค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรม เรามาอัพเดทกันว่าปีนี้ 2566 มีอัตราค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง จะได้จัดเตรียมก่อนไปทำสัญญา

เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากที่ดิน

โฉนดที่ดินฉบับจริง
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ขายฝากที่ดิน มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม ขายฝากที่ดิน มีอะไรบ้าง

กรณีบุคคลธรรมดา

ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
ค่าพยาน 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก
ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์)
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

คลิก ระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม กรณีนิติบุคคล

ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
ค่าพยาน 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก
ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก แต่ถ้าราคาซื้อ-ขายฝาก ต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินราชการ โดยทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมินที่ดิน หรือราคาขายฝาก ขึ้นอยู่ว่าราคาใดสูงกว่า (เฉพาะการขายฝากที่อยู่ในหลักเกณฑ์)
ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมินราชการ (อย่างใดอย่างหนึ่งที่มูลค่าสูงกว่า)

 

ค่าไถ่ถอนขายฝาก

ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
ค่าพยาน 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม 2% ของราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน หรือราคาขายฝาก
ค่าอากรแสตมป์ 0.5% คิดจากราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ขายฝากหรือผู้รับซื้อฝากบุคคล ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
นิติบุคคล ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย คิดจากราคาประเมินที่ดินและระยะเวลาการไถ่ถอนนับจากวันที่จดทะเบียนขายฝากจนถึงวันไถ่ถอน
ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝากที่ดิน

กรณีผู้ซื้อฝากยินยอมให้มีการต่อสัญญาขายฝากให้ปฏิบัติ ดังนี้

ยื่นคำขอจดทะเบียนขยายระยะเวลาไถ่การขายฝาก หรือต่อสัญญาขายฝาก ภายในระยะเวลาที่กำหนดในการขายฝาก โดยผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สัญญาขายฝาก ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย ไปทำธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
หากไปยื่นคำขอจดทะเบียนขยายสัญญาขายฝาก แต่พ้นกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนขายฝากแล้ว ผู้ขายฝากจะต้องมีหนังสือข้อตกลงขยายสัญญาขายฝาก ที่ลงลายมือชื่อผู้รับซื้อฝากที่ได้ทำขึ้นก่อนสิ้นสุดเวลาไถ่ถอนการขายฝากไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาขายฝากแปลงละ 50 บาท

(ขอบคุณข้อมูล จาก https://www.smartfinn.co.th/article/consignment-fee-2023)

 

Scroll to Top